Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Ylä-Tikkurilan Kipinä

Ly 0220290-9

c/o Tilitoimisto Auctora

Äyritie 12 B

01510 Vantaa

2.  Ota yhteyttä rekisteriä koskevissa asioissa

ytkboxing@gmail.ocm

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Tietojen käsittely perustuu yhdistysten jäsenten osalta Ylä-Tikkurilan Kipinän oikeutettuun etuun eli yhdistyksen jäsenyyteen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:
 

  • ylläpitää lain mukaista jäsenluetteloa

  • jäsenasioiden hoito, kuten tiedottaminen, yhteydenpito, palkitseminen, kilpailutoiminta, jäsenmaksujen hallinta sekä kurinpidolliset toimet

  • harrastustoiminnan, tapahtumien sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen

  • toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi


Tietojen käsittely perustuu seuran toimihenkilöiden osalta Ylä-Tikkurilan Kipinän oikeutettuun etuun eli sovittuun yhteistyöhön. Näitä henkilöitä ovat mm. valmentajat.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yhdistyksen henkilöjäsenistä:
 

  • Yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen nimi sekä kotipaikka

  • Jäsenyyteen liittyvät tiedot, kuten jäsennumero, jäsentyyppi, jäsenmaksuihin ja muihin laskuihin liittyvät tiedot

  • Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)


6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esim. jäseneksi liityttäessä tai jäsenyyden tai yhteistyön aikana. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa seuralle.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa jäsentietoja voimassaolevan Suomen lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisen palveluntarjoajan sähköistä jäsenpalvelua, jonka avulla rekisterinpitäjä hallinnoi jäsenrekisteriä, laskutusta ja jäsenviestintää.

8. Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Rekisteri säilytetään lukitussa tilassa. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi..
 

  • Yhdistyksen jäsenen henkilötietoja säilytetään kymmenen vuotta.


Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.
Tietojärjestelmän ja tiedostojen teknisestä ylläpidosta vastaa xxxxxxxcxxx.
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän valtuuttamille henkilöille, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Muut oikeudet: Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.